การรับประกันตู้ทำน้ำเย็น

บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด​

ตู้ทำน้ำเย็น - การรับประกัน MAXCOOL

การรับประกันสินค้า

   1 ถังบรรจุน้ำ รับประกันงานเชื่อมของถังน้ำ (การรั่วซึม) ตลอดอายุการใช้งาน (ยกเว้นอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา เช่น
ซีลทางเข้า – ออกของลูกลอย)
   2 ลูกลอย รับประกัน 6 เดือน (ยกเว้นรายการสินค้าประเภทอะไหล่ ไม่ได้รับประกัน)
   3 ก๊อกน้ำ (ยกเว้นรายการสินค้าประเภทอะไหล่ ไม่ได้รับประกัน)
          3.1 ก๊อกน้ำ STANDARD รับประกัน 1 เดือน
          3.2 ก๊อกน้ำตุ๊กตา รับประกัน 6 เดือน
          3.3 ก๊อกน้ำอเนกประสงค์ รับประกัน 1 ปี
   4 เบรกเกอร์กันดูด รับประกัน 1 ปี
   5 การเคลมสินค้า ภายในระยะ 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)
          5.1 ตัวสินค้าเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วนเท่านั้น
          5.2 ตัวเครื่อง ทุกชิ้นต้องอยู่ครบ ไม่ขาด สูญหาย คู่มือการใช้งานต้องบรรจุอยู่ในกล่องของสินค้า
          5.3 Serial ตัวเครื่องและกล่องต้องตรงกับหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) และ สติ๊กเกอร์รับประกัน ต้องมีสภาพ
สมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
          5.4 ตัวเครื่องต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติ  เช่น มีรอยถลอก บุบ และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท
หรือ การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หากทางโรงงานตรวจพบตัวเครื่องสภาพมีรอยถลอก // บุบ ทำการซ่อมและนำส่งคืน
   6 การรับประกันระบบความเย็น 1 ปี
   7 การรับประกันคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์รับประกัน 2 ปี
          ปีที่ 1 ฟรีค่าแรงและอะไหล่ ยกเว้น ค่าขนส่ง โดยแสดงหลักฐานทุกครั้ง
          ปีที่ 2 เฉพาะคอมเพรสเซอร์ ยกเว้น ค่าน้ำยาทำความเย็น ค่าแรงและอะไหล่

บัตรรับประกัน

บัตรรับประกันทางบริษัทมีสองส่วน
          ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนที่ลูกค้ากรอกข้อมูลและนำส่งกลับคืนบริษัท
          ส่วนที่สอง เป็นส่วนลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยข้อมูลในบัตรรับประกันจะมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ หมายเลขเครื่อง SERIAL NUMBER รุ่น MODEL เพื่อผลประโยชน์ในการรับประกัน และการส่งซ่อมของลูกค้า

บัตรรับประกัน